Soroptimist Bulgaria

.

покана

ПОКАНА

На основание чл. 15 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ СОРОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-БЪЛГАРИЯ“ (наричано по-долу за краткост Съюза), Управителният съвет (УС)

прочетете повече »