На основание чл. 15 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна
дейност „СЪЮЗ СОРОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-БЪЛГАРИЯ“ (наричано по-долу за краткост
Съюза), Управителният съвет на Съюза по своя инициатива свиква общо събрание на делегатите.

Прочети още: Покана за свикване на общо събрание на делегатите

Събранието ще се проведе на 3 юни 2023 г. от 09,00 часа в гр. Русе на адрес: ул. Пирот № 5, при
следния дневен ред:

 1. Избор на управителен съвет на Съюза за периода 2023-2025
 2. Определяне и одобряване на секретар на управителния съвет на Съюза за периода 2023-2025.
 3. Избор на международен пратеник и негов заместник за периода 2023-2025.
 4. Избор на програмен директор, асистент програмен директор и председатели на
  техническите комитети за периода 2023-2025.
 5. Приемане на изменения и допълнения на Устава на Съюза.
 6. Приемане на отчет на управителния съвет за дейността на Съюза за периода 2021-2023.
 7. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 и проектобююджет за 2023.
 8. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Съюза за периода 2023-
  2025.
 9. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на делегатите, са на разположение на адреса на управление на Съюза. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на сдружението безплатно.

При липса на кворум (най-малко 2/3 от всички делегати), на основание чл. 16 от Устава
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе, независимо от броя на явилите се членове. Проведеното при условията на спадащ
кворум събрание е законно и неговите решения са валидни, независимо от броя на
присъстващите на него делегати.

публикувано на 29.04.2023